ระบบยืนยันยอด ทุนเรือนหุ้น, หนี้เงินกู้และเงินฝาก
ทะเบียนสมาชิก
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก